ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12268 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 16:27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-200, кв. 1, по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.200 по КККР, публична общинска собственост, за разполагане на съоръжение за активни забавления 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ