Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

Гергана Чанакова на Пон., 11.04.2022 - 14:27

УТВЪРДИЛ:

                                   

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.32 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол№36/07.04.2022г.)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ

на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;

3. Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.

5. Да имат завършено висше образование, в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки.

6. Да притежават професионален опит - минимум 5 години.

7. Да притежават управленски опит, минимум 3 години.

 2. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявата на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

-Заявление – свободен текст;

-Професионална автобиография;

-Копие от документ за завършено образование;

-Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

-Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

-Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;

 -Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- Декларация, че кандидатът не е управител или член на изпълнителен и контролен орган на друго публично предприятие;

-Концепция за развитие на „Бургасинвест“ ООД за следващите 3 години.

3. Етапи на провеждане на конкурса:

  • Допускане по документи;
  • Писмена част – оценява се представената Концепция за развитие на „БургасинвестООД за следващите 3 години и приноса на кандидата към управлението на дружеството. Всеки един от членовете на комисията поставя от 1 до 6 точки, като максимално допустимата оценка за всеки кандидат е 42 точки. Кандидат, получил по-нисък брой точки от 22, се отстранява от конкурсната процедура.
  • Устна част - оценяването се извършва по критерии за подбор и методиката, описани в Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. Максималната допустима оценка е 42. Кандидат, получил по-ниска оценка от 22 се отстранява от конкурсната процедура. 

Общият бал на кандидатите се формира като сбор от получените оценки от писмената и устната част.

4. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в срок до 17:00 часа на 26.04.2022г. включително.

5. Място на което ще се обявяват списъците или други съобщени във връзка с конкурса :

Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

6. Междинни шестмесечни и деветмесечни финансови отчети и Годишен доклад за дейността за 2020г. на дружеството.

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2021/burgasinvest-mfo-06-2021.pdf - Междинен отчет за шестмесечието на 2021г.

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2021/burgasinvest-mfo-30-092021.pdf -  Междинен отчет за деветмесечието на 2021г.

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2021/burgasinvest-ood-gfo-2020.pdf - Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността за 2020г.

 

 

КАТЕГОРИЯ