Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 16:00

УТВЪРДИЛ:

                       КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

                       ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

                      „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“

 

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.39 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.05.2021г. (Протокол№22/26.05.2021г.)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ

на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 • Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Да имат завършено висше образование, в една от следните области:, Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки.
 • Да притежава  професионален опит - минимум 5 години.
 • Да притежава  управленски  опит - минимум 3 години.

 2. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявата на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

 • Заявление – свободен текст;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж, професионален и управленски опит;
 • Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 • Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
 • Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Концепция за развитие на „Бургаски пазари “ ЕООД за следващите 3 години.

3. Етапи на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Писмена част – оценява се представената Концепция за развитие на „Бургаски пазариЕООД за следващите 3 години и приноса на кандидата към управлението на дружеството. Всеки един от членовете на комисията поставя от 1 до 6 точки, като максимално допустимата оценка за всеки кандидат е 42 точки. Кандидат, получил по-нисък брой точки от 22, се отстранява от конкурсната процедура.
 • Устна част - оценяването се извършва по критерии за подбор и методиката, описани в Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. Максималната допустима оценка е 42. Кандидат, получил по-ниска оценка от 22 се отстранява от конкурсната процедура. 

Общият бал на кандидатите се формира като сбор от получените оценки от писмената и устната част.

4. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в срок до 17:00 часа на 20.07.2021г. включително.

5. Място на което ще се обявяват списъците или други съобщени във връзка с конкурса:

Интернет страницата на Община Бургас: www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

6. Доклади за дейността и междинни отчети за второ и трето тримесечие на 2020г., за първо тримесечие на 2021г.  и Годишен финансов отчет за 2020г. на дружеството.

https://burgas.bg/uploads/posts/2020/dee88c3914868664d66951cff3464263.pdf -  Доклад за дейността и междинен отчет за второ тримесечие на 2020г.

https://burgas.bg/uploads/posts/2020/cbd71428f2b4311d5e093a0cf854d426.pdf  - Доклад за дейността и междинен отчет за трето тримесечие на 2020г.

https://burgas.bg/uploads/posts/2021/burgaski-pazari-md-za-1-vo-tr-21-gna-bp-eood.pdf   - Доклад за дейността и междинен отчет за първо тримесечие на 2021г.

https://burgas.bg/uploads/posts/2021/burgaski-pazari-eood-003.pdf - Годишен финансов отчет за 2020г.

КАТЕГОРИЯ