Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:02
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за  осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 12:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:26
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 12:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Март, 2017 - 11:25
Категория: Входящи писма
от Стефан Стефанов - председател на Военен спортен клуб "Антена", относно:  Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 11:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Март, 2017 - 11:19
Категория: Входящи писма
от Атанас Кобарелов - председател на Яхт клуб "Черноморец Бургас", относно:  Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 11:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Януари, 2017 - 14:44
Категория: Докладни записки
от Йордан Красимиров Козаров - общински съветник от ПП ДПС, относно: Утвърждаване на таксиметрови стоянки на територията на гр. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 11:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Март, 2017 - 08:58
Категория: Докладни записки
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 10:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:26
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) и подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) на кв.41 и на част от кв.„Победа“, в обхват на кв.29, 30, 31, 32, 36 и 37 (по недействащ план) на кв...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:21
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което се променя трасето на обслужваща улица от о.т.911-о.т.912-о.т.913 и се провежда...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:08
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:53
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот - УПИ III-81, кв. 3 по плана на с. Равнец. гр. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:41
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.54, вх.3, ет.5, ап.№8, на наемател, настанен по административен ред
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:32
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:20
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-130, в квартал 18 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:11
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-82, кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:02
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи обособени обекти в бл. 1„А“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:55
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:48
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-103 в кв.12 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:44
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими  имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез  провеждане на публичен търг
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:24
Категория: Докладни записки
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Отмяна на решение на ОС по т.17/Протокол №21/20.12.2016 г. и даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявена процедура за подбор на проекти с един краен срок за...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:56
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проекта на решение 
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:43
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Красимира Борисова Първанова  чрез дъщеря й Мирела Михайлова Първанова за майка й
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 11:25
Категория: Входящи писма
от наематели на обекти в общински пазар "Изгрев"; жители на комплекс "Изгрев", относно: Инвестиционно намерение за изграждане на административна сграда със смесено преназначение на мястото на общински пазар "Изгрев"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 11:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:25
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Председател:Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика"Членове:1. Божидар Кънчев - секретар на Община Бургас2. Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"3. арх. Веселина Илиева - директор на дирекция "Устройство на територията...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 11:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Март, 2017 - 16:03
Категория: Докладни записки
от Димчо Грудев Грудев, Станислав Райков Анреев, Веселин Матеев Пренеров - общински съветници, относно:  Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи,  като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 10:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Март, 2017 - 15:38
Категория: Докладни записки
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2016 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 15:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Март, 2017 - 15:29
Категория: Докладни записки
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 15:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:35
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 14:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Март, 2017 - 10:25
Категория: Докладни записки
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Приемане на общински план за младежта на Община Бургас за 2017 г.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Март, 2017 - 15:13
Категория: Входящи писма
от Кирил Стоянов Ватев - състезател към ПК "Черноморец Бургас" - ветерани, относно: Финансово подпомагане за участие в Световно първенство по плуване за ветерани в гр. Будапеща, Унгария
АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Март, 2017 - 15:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Март, 2017 - 13:17
Категория: Входящи писма
от Тодор Стойчев Стамболиев , относно: Обществен посредник на територията на Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Март, 2017 - 13:17
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.