Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Април, 2017 - 15:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Април, 2017 - 15:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Април, 2017 - 15:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Април, 2017 - 11:48
Категория: Входящи писма
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Проект на Община Бургас, финансирана по Пилотна схема на Инвестиционна програма Минерална вода на Национален Доверителен Екофонд
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2017 - 11:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Април, 2017 - 09:32
Категория: Новини, Проект на дневен ред
СЪОБЩЕНИЕНа основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.04.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.04.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2017 - 10:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Април, 2017 - 17:16
Категория: Докладни записки
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на Община...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2017 - 09:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Април, 2017 - 10:21
Категория: Докладни записки
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно:Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол №27...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Април, 2017 - 09:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2017 - 14:41
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на тераса към жилище на първи етаж в блок №421 в УПИ I, кв.9, зона "А" по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2017 - 14:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Април, 2017 - 10:55
Категория: Докладни записки
от Йорданка Ананиева - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2017 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2017 - 08:50
Категория: Докладни записки
от Костантин Йорданов Луков - Председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2017 - 08:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Април, 2017 - 16:06
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017 г. заседание /Протокол №23/
АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2017 - 16:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Април, 2017 - 15:58
Категория: Докладни записки
от Веселин Пренеров - председател на "Постоянната комисия по култура и читалищна дейност" към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на улица, находяща се в селищно образование „Черниците – Училището“ в землището на с.Маринка, Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2017 - 15:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Април, 2017 - 15:44
Категория: Входящи писма
от Димитър Ковачев - треньор на клуб по вдигане на тежести "Черноморец" - гр. Бургас, относно: Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2017 - 15:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Април, 2017 - 15:40
Категория: Входящи писма
от Димчо Михалев - председател на СНЦ "Акватракс Рейсинг Бургас", относно: Участие на Община Бургас в организацията по провеждане на кръг от Национален шампионат по джетски рейсинг
АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2017 - 15:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Април, 2017 - 10:15
Категория: Докладни записки
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, прието от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол №...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2017 - 11:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 11:53
Категория: КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 14:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 13:51
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на обслужваща улица с о.т.57 – о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 13:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 12:10
Категория: Докладни записки
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на промени в транспортната схема на Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 12:10
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 11:39
Категория: Входящи писма
от Таню Атанасов - общински съветник на Община Бургас, относно: Паркиране на хора с трайни увреждания в синя зона
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 12:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Октомври, 2016 - 15:51
Категория: Докладни записки
от Георги Дражев - Председател на Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно: Стимулиране експорта на български стоки и продукти в държавите, където имаме побратимени градове и традиционно добри икономически връзки
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 11:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:28
Категория: Докладни записки
от групата общински съветници от ПП "Реформаторски блок" относно: Спешен и неотложен ремонт на имот - общинска собственост
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:23
Категория: Докладни записки
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Предоставяне на новоизградени обекти по проект: „Улична водопроводна и канализационна мрежа обслужваща имоти, попадащи на територията на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:23
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:18
Категория: Докладни записки
от Група общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно: Разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора - от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:13
Категория: Докладни записки
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, общинска собственост, находящи се на втори етаж в сградата на ул.„Цар Асен І“ №81, гр. Бургас, за нуждите на сдружение „Асоциация Доза обич...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:06
Категория: Докладни записки
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, общинска собственост, находящи се на втори етаж в сградата на ул.„Цар Асен І“ №81, гр. Бургас, за нуждите на сдружение „Асоциация Доза обич...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:50
Категория: Докладни записки
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и наследниците на Иван Атанасов Ташев, чрез извършване на доброволна делба в поземлени имоти с идентификатори 07079.705.2788, 07079.705.2787, 07079.705.2749...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:28
Категория: Докладни записки
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №13, находящо се на втори етаж в административна сграда с адрес: гр.Бургас, ул.“...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:19
Категория: Докладни записки
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:11
Категория: Докладни записки
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.18, ет.1, ап.№6, на наемател, настанен по административен ред
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 09:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 08:51
Категория: Докладни записки
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-195 в кв. 22 по плана на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 08:51
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.