Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 22 Май, 2017 - 10:25
Категория: Новини, Проект на дневен ред
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.05.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 31.05.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2017 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 22 Май, 2017 - 10:06
Категория: Докладни записки
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2017 г.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2017 - 10:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 16:59
Категория: Протоколи от заседания на комисията, КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2017 - 09:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:34
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Май, 2017 - 16:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Май, 2017 - 16:06
Категория: Входящи писма
от Илиан Тенекеджиев - секретар на яхт клуб "Порт Бургас", относно: Финансово подпомагане на Европейско първенство за клас "Оптимист" през 2017 г.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Май, 2017 - 16:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Май, 2017 - 15:41
Категория: Входящи писма
от Стефан Иванов Стефанов - председател на Клуб по борба "Продан Гарджев", гр. Бургас, относно: Предложение за спортна проява
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Май, 2017 - 15:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Ноември, 2015 - 12:24
Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1
 
Гергана Чанакова - сътрудник на Председателя на Общински съвет - Бургас:
Телефон за връзка: (056) 841 300
E-mail: g.chanakova@burgas.bg
 
ОТДЕЛ "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Май, 2017 - 09:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Май, 2017 - 10:31
Категория: Докладни записки
от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински Център III- Бургас" ЕООД, относно: Постъпило предложение от "Булфарма" ООД за придобиване на правото на собственост върху сграда на шест етажа в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Май, 2017 - 13:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Май, 2017 - 10:32
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Май, 2017 - 10:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Май, 2017 - 13:47
Категория: Входящи писма
от Мария Генчева - гл. експерт ЦАУ "Приморие"- кв. Крайморие, относно: Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2017 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Май, 2017 - 15:00
Категория: Докладни записки
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1184/15.05.2017 г., относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2017 - 15:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Май, 2017 - 12:02
Категория: Докладни записки
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" , относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2016 година
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2017 - 12:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2017 - 11:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:37
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2017 - 11:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Май, 2017 - 11:03
Категория: Докладни записки
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на ехограф  за нуждите диагностиката, диспансерното наблюдение и профилактиката в „КОЦ – Бургас” ЕООД
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2017 - 11:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Май, 2017 - 09:33
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 година на Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Май, 2017 - 09:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 15:16
Категория: Входящи писма
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП- ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98 и о.т. 99 по плана на ПЗ“Юг-Запад“ до о.т....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 15:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 15:04
Категория: Входящи писма
от Емил Атев - генерален секретар на Българска Национална Федерация Карате, относно: Финансово подпомагане за участие в 10-та Световна Купа за младежи
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 15:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 14:58
Категория: Входящи писма
от Емил Атев - генерален секретар на Българска Национална Федерация Карате, относно: Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 14:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:33
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Александровска" №147, вх.3, ет.2, ап.5, на наемател, настанен по административен ред
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:23
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на Агенция по заетостта - гр.София, за осъществяване дейността на Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ)...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:23
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:16
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в квартал Рудник - квартал Черно море, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:08
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на реална част, попадаща в улица от имот, собственост на Българската православна църква, подлежаща на отчуждаване, с имот - частна общинска...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 12:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:56
Категория: Входящи писма
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване,социални дейности и спорт", относно: Фондация "Кор Кароли" и Роман Васенев - представител на Elite Sport
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:53
Категория: Входящи писма
от Стоянка Тодорова Сотирова, относно: Неправилно паркиране
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:50
Категория: Входящи писма
от Бисер Русимов Русимов, относно: Неправилно паркиране
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Май, 2017 - 16:36
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“, в землището на гр.Българово, Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Май, 2017 - 16:44
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица, в територията на бивш стопански двор, кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Май, 2017 - 17:00
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2017 - 11:32
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.