Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 15:35
Категория: Графици на заседания на комисии, Новини
Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.07.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 25.07.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на ул. „Конт Андрованти“ 1, ет. 3, зала 26.
РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Юни, 2017 - 15:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 13:49
Категория: Одобрени ПУП
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция BGS0163 на „Мобилтел“ ЕАД...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Юни, 2017 - 13:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 13:48
Категория: Одобрени ПУП
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Юни, 2017 - 13:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 13:46
Категория: Одобрени ПУП
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Юни, 2017 - 13:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 09:32
Категория: Входящи писма
от Администрацията на Президента, относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на ЕТ "Рейнбоу - Гергана Димова"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Юни, 2017 - 09:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2017 - 09:16
Категория: Входящи писма
от Стефан Петров, относно: Качество на въздуха в град Бургас и замърсяване от завод "Кроношпан"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Юни, 2017 - 09:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Юни, 2017 - 15:59
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I, кв. 11 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2017 - 16:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юни, 2017 - 15:19
Категория: Дневен ред
ДНЕВЕН РЕД

ОбС 08-00-6185 Декларация от общинските съветници в Общинския съвет - Бургас

 

ОбС 08-00-6185 Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г.

 

ОбС 08-00-6269...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2017 - 15:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юни, 2017 - 15:05
Категория: Входящи писма, Докладни записки
от общинските съветници в Общинския съвет - Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2017 - 15:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2017 - 11:23
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Юни, 2017 - 16:47
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1941 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, гр...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юни, 2017 - 15:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Май, 2016 - 11:37
Категория: Входящи писма
от инж. Тина Писарова - директор на ОП "Общински имоти", относно: Справка за всички обекти на територията на Община Бургас, които са с временен или преместваем статут и/или по бивш чл.120 от ЗУТ, за които липсват строителни книжа или документи за поставяне или за въвеждане в експлоатация
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юни, 2017 - 11:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Юни, 2017 - 11:05
Категория: Входящи писма, Докладни записки
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно: Наличие на проектна готовност и изпълнение в пълен обем на връзката между ул. "Янко Комитов" и ул. "Струга" в к/с "Славейков"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юни, 2017 - 11:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Юни, 2017 - 11:44
Категория: Входящи писма
 от Евгений Мавродиев - председател на Яхт клуб Порт Бургас, относно: Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юни, 2017 - 11:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Юни, 2017 - 16:47
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІV-454, кв. 72 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Юни, 2017 - 10:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Юни, 2017 - 11:33
Категория: Докладни записки
от инж. Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 години
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Юни, 2017 - 10:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Декември, 2016 - 09:16
Категория: Видеоархив, Решения
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Юни, 2017 - 09:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Декември, 2015 - 15:20
Категория: Видеоархив, Решения
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Юни, 2017 - 09:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 22 Юни, 2017 - 14:31
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Програма на Община Бургас за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020 г.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 14:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 22 Юни, 2017 - 12:17
Категория: Входящи писма
от Веселина Деведжиева - началник отдел "Спорт, превенции и младежки дейности": относно: Разглеждане исканията подадени от "Спортен клуб на глухи и ветерани" и от "Българско баскетболно общество"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 12:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 22 Юни, 2017 - 12:13
Категория: Входящи писма
от Кирил Казаков и жители на кв. Банево, гр. Бургас, относно: Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас по Оперативна програма Околна среда.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 12:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 12:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 08:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 08:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 08:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юни, 2017 - 08:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2017 - 10:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2017 - 10:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2017 - 10:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2017 - 10:11
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.