Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Март, 2017 - 13:52
Категория: Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Март, 2017 - 13:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Март, 2017 - 12:16
Категория: Решения
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Март, 2017 - 12:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 29 Март, 2017 - 11:45
Категория: Входящи писма
от Ивелин Кичуков - председател на УС "Спортен клуб по канадска борба Херкулес", относно: Финансово подпомагане за участие в Европейско първенство в гр. Катовище, Полша.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Март, 2017 - 11:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Март, 2017 - 11:50
Категория: Дневен ред
ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-5817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“  Бургас, приет с решение на Общински съвет...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Март, 2017 - 11:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Март, 2017 - 11:16
Категория: Новини, Проект на дневен ред
СЪОБЩЕНИЕНа основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.03.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.03.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Март, 2017 - 10:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 29 Март, 2017 - 09:20
Категория: Протоколи от проведени търгове по реда на НРПУРОИВ и ЗПСК, КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Март, 2017 - 09:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 11:25
Категория: Входящи писма
от наематели на обекти в общински пазар "Изгрев"; жители на комплекс "Изгрев", относно: Инвестиционно намерение за изграждане на административна сграда със смесено преназначение на мястото на общински пазар "Изгрев"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2017 - 10:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Март, 2017 - 17:12
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 39 от дневния ред на проведеното заседание на 28.02.2017 г., отразено в Протокол 24
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 17:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:30
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 15:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:56
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проекта на решение 
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 15:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Март, 2017 - 15:09
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД, гр. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 15:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 12:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:21
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което се променя трасето на обслужваща улица от о.т.911-о.т.912-о.т.913 и се провежда...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 11:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 10:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 10:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 10:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Март, 2017 - 09:37
Категория: Входящи писма
от инж. В. Василев - зам.-председател на Спортен клуб по Пожароприложен спорт - Бургас и директор на РДПБЗН - Бургас, относно:  Финансово подпомагане
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Март, 2017 - 09:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Март, 2017 - 09:46
Категория: Проектонаредби
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 23.03.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Март, 2017 - 09:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 16:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 16:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 16:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 16:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 16:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 11:05
Категория: Докладни записки
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно:  Приходи от реализиране на концерт, с участието на световноизвестните Dan McCafferty - NAZARETH & THE ANIMALS
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 15:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Март, 2017 - 15:09
Категория: Докладни записки
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 15:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 13:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 10:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 10:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:46
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас право на собственост върху ПИ с идентификатор 07079.2.2199, целият с площ 21 328 кв.м по КККР на гр.Бургас, собственост на физическо лице, във връзка с прилагане на одобрен ПУП-ПУР за разширение на Гробищен парк...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 08:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Март, 2017 - 14:37
Категория: Графици на заседания на комисии, Новини
Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.04.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 25.04.2017 г.  Постоянните комисии ще заседават по графика описан по-долу, в малката заседателна зала на ОбС, находяща се в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Март, 2017 - 14:37
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.