Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Февруари, 2017 - 16:31
Категория: Входящи писма
от Инициативен комитет, относно: Връщане на пешеходната пътека на бул. "Стефан Стамболов - в частта между ул. "Одрин" и бул. "Сан Стефано" и за разрешение на временно спиране пред жилищни сгради в  същия отсек
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Февруари, 2017 - 16:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Декември, 2016 - 16:00
Категория: Входящи писма
от Сдружение с нестопанска цел "Независим Транспортен синдикат АВТО 94"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Февруари, 2017 - 16:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 11:04
Категория: Важни съобщения, Конкурси, Новини
О Б Я В Л Е Н И Е
Общински съвет – Бургас на основание Решение по т. 41 от Протокол №23/31.01.2017 г., в сила от 21.02.2017 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Февруари, 2017 - 12:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Февруари, 2017 - 11:15
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 36, Протокол № 23/ 31.01.2017 г.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Февруари, 2017 - 16:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Февруари, 2017 - 11:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2017 - 10:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2017 - 10:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2017 - 10:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2017 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2017 - 10:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 15:08
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" Бургас, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2008 г. по т.27.2 /Протокол №6/
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 15:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:25
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Председател:
Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика"
Членове:
1. Божидар Кънчев - секретар на Община Бургас
2. Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"
3. арх. Веселина Илиева - директор на дирекция "Устройство на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 14:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 11:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 11:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 11:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 11:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2017 - 11:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 11:39
Категория: Входящи писма
от Таню Атанасов - общински съветник на Община Бургас, относно: Паркиране на хора с трайни увреждания в синя зона
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 11:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Януари, 2017 - 10:19
Категория: Входящи писма
от Мая Манолова - омбудсман на Република България, относно: Жалба, №9592/2016 г., до Омбудсмана на Република България
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 11:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 11:25
Категория: Входящи писма
на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2016 г.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 11:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Февруари, 2017 - 16:59
Категория: Докладни записки
от Веселин Матеев Пренеров - Председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в Промишлена зона „Север“, кв. 25А,  Промишлена зона „Юг“ и  зона „Д“ – ж.р. „Меден Рудник...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 10:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Януари, 2017 - 14:33
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 10:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Февруари, 2017 - 16:06
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 48/1216 кв.м. ид.части от УПИ ХVІ-1229 в кв.94, по плана кв.Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 10:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Февруари, 2017 - 16:21
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VІІІ-99, кв. 6 по плана на с. Братово, общ. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 10:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Февруари, 2017 - 09:34
Категория: Докладни записки
от Веселин Пренеров - Председател на "Постоянната комисия по култура и читалищна дейност" към Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 09:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Януари, 2017 - 10:23
Категория: Докладни записки
от Калчо Белов - общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №8/23.02.2016 г.; изм. и доп. с решение на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 09:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2017 - 14:24
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42/, изменен и допълнен  с Решение на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 09:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 09:51
Категория: Новини, Проект на дневен ред
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.02.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.03.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2017 - 09:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Декември, 2015 - 15:20
Категория: Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Февруари, 2017 - 16:34
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Декември, 2016 - 13:34
Категория: Проектонаредби
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.12.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Февруари, 2017 - 13:31
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.