Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Април, 2017 - 10:33
Категория: Важни съобщения, Конкурси, Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС  Въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността са допуснати следните кандидати: №по редТрите имена на кандидата...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Април, 2017 - 14:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Април, 2017 - 10:40
Категория: Важни съобщения, Конкурси, Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС Въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на временно изпълняващ длъжността са допуснати следните кандидати: №...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Април, 2017 - 14:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Април, 2017 - 11:26
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.03.2017г, отразено в Протокол №25 за одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за ...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Април, 2017 - 11:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Април, 2017 - 16:32
Категория: Проектонаредби
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.04.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона....
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Април, 2017 - 16:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Февруари, 2017 - 16:31
Категория: Входящи писма
от Инициативен комитет, относно: Връщане на пешеходната пътека на бул. "Стефан Стамболов - в частта между ул. "Одрин" и бул. "Сан Стефано" и за разрешение на временно спиране пред жилищни сгради в  същия отсек
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Април, 2017 - 14:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 18:42
Категория: Докладни записки
 от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно:Свикване на общо събрание на  ПСФК  „Черноморец Бургас“ АД 
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Април, 2017 - 14:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Април, 2017 - 10:58
Категория: Входящи писма
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение на основание чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.41, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общински имоти и вещи и чл.36 от Закона за собствеността за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Април, 2017 - 10:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Април, 2017 - 10:51
Категория: Входящи писма
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III - Бургас ЕООД сграда на шест етажа със застроена площ 757 кв.м
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Април, 2017 - 10:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 25 Април, 2017 - 16:46
Категория: Входящи писма, Докладни записки
от Евгений Мосинов и Бойко Миразчийски в подкрепа на бургаския футбол
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Април, 2017 - 09:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2017 - 10:33
Категория: Входящи писма
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно:  Писмо от ЖФК "Бургас"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Април, 2017 - 09:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Април, 2017 - 16:13
Категория: Графици на заседания на комисии
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.05.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 30.05.2017 г.  Постоянните комисии ще заседават по графика описан по-долу, в малката заседателна зала на ОбС, находяща се в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Април, 2017 - 08:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 25 Април, 2017 - 17:04
Категория: Дневен ред
ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-6068 Декларация от Евгений Мосинов и Константин Бачийски в подкрепа на бургаския футбол ОбС 08-00-6066 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Свикване на общо събрание на  ПФСК „Черноморец Бургас...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Април, 2017 - 17:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Април, 2017 - 10:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 16:52
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 16:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 16:49
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за  изработване на  проект за изменение на ПУП – План за регулация на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас,...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 16:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 15:30
Категория: Входящи писма
от Антоанета Николова - представител на търговците на мартеници, относно: Определяне на места за продажба на мартеници
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 15:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 14:24
Категория: Входящи писма
от Мария Христова Чавдарова,  относно: Имот находящ се в старата кариера на кв. Банево, м. "Дермен тарла"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 14:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 14:21
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване чрез вливане на Начално училище "Д-р Петър Берон" - гр. Бургас, кв. Рудник и Основно училище "Св. Климент Охридски" - гр. Бургас, кв. Рудник в едно основно училище - ОУ "Св. Климент Охридски"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 14:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 09:57
Категория: Докладни записки
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 26.05.2017 г. от 16:30 часа и определяне начина на гласуване на...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 14:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 09:50
Категория: Входящи писма
от ръководството на ПК "Бриз", относно: Преразглеждане на решение на ПКМС и дофинансиране
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 09:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2017 - 09:45
Категория: Входящи писма
от Сдружение с нестопанска цел "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори гр. Бургас"
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 09:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Април, 2017 - 11:30
Категория: Докладни записки
от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Април, 2017 - 09:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Април, 2017 - 16:15
Категория: Докладни записки
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Изменение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г., приета с Решение №23-2/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас 
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 15:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Март, 2017 - 11:50
Категория: Дневен ред
ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-5817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“  Бургас, приет с решение на Общински съвет...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 13:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Март, 2017 - 11:16
Категория: Новини, Проект на дневен ред
СЪОБЩЕНИЕНа основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.03.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.03.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 13:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Ноември, 2015 - 16:22
Категория: Входящи писма
от Лилия Димитрова - управител на Домашен социален патронаж, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 11:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Април, 2017 - 09:57
Категория: Входящи писма
от Милена Андонова - директор на ПГПАЕ "Гео Милев" - Бургас, относно: Промяна на общинско училище съгласно чл. 314, ал. 2 от ЗПУО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 09:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Април, 2017 - 09:45
Категория: Входящи писма
от Дончо Жеков Станков - заслужил майстор на спорта и заслужил треньор по борба на Република България, почетен гражданин на Община Бургас, относно:  Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Минков Добрев - майстор на спорта и заслужил треньор по борба на Република България
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Април, 2017 - 09:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Април, 2017 - 16:25
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.