ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 23.04.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 23.04.2024 год. (вторник)  от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-15486 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД 

 2. ОбС 08-00-15468 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
 3. ОбС 08-00-15454 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 4. ОбС 08-00-15470 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас

 5. ОбС 08-00-15480 Проект на решение от Евелина Василева Михалева  председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Тодор Георгиев Иванов – зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Йордан Тодоров Вълев – общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Боян Диянов Дяков – общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

 6. ОбС 08-00-15422 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 7. ОбС 08-00-15426 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 8. ОбС 08-00-15424 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 9. ОбС 08-00-15425 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти” 

 10. ОбС 08-00-15421 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

 11. ОбС 08-00-15423 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горски територии на Община Бургас

 12. ОбС 08-00-15418 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 13. ОбС 08-00-15419 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно:  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас 

 14. ОбС 08-00-15420 Проект на решение от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица  

 15. ОбС 08-00-15439 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

 16. ОбС 08-00-15469 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общинско предприятие „Международен младежки културен център“ (ММКЦ) 

 17. ОбС 08-00-15455 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и Старе Место, Братислава, Словакия

 18. ОбС 08-00-15438 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектРекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021 – 2027 г.)

 19. ОбС 08-00-15460 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Преобразуване на Обединено училище „Св. Климент Охридски”- кв. „Рудник“, гр. Бургас в Средно училище „Св. Климент Охридски” – кв. „Рудник“, гр. Бургас, от учебната 2024/2025 година 

   

 20. ОбС 08-00-15461 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Бургас (2021 – 2027 г. ) за 2023 г.
 21. ОбС 08-00-15479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бургас

 22. ОбС 08-00-15490 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв. 119 по плана на зона „В“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с  идентификатор 07079.653.933 по КККР на  гр. Бургас

 23. ОбС 08-00-15498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-677 в кв. 51 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“, гр. Бургас, целият с площ 707 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 24. ОбС 08-00-15499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на новообразувани поземлени имоти – частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на м. „Шилото“, землище кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 25. ОбС 08-00-15500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. „Банево“ и в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас

 26. ОбС 08-00-15501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ в кв.159 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30, актувани с Акт №4729/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост 

 27. ОбС 08-00-15502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-359 в кв. 24 по действащия ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 28. ОбС 08-00-15496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 41(441), вход В (3), етаж 5, апартамент № 60-десен, на наемател, настанен по административен ред 

 29. ОбС 08-00-15497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 78(478), вход Б (2), етаж 7, апартамент № 36-ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 30. ОбС 08-00-15491 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследници Г. С. Я.

 31. ОбС 08-00-15492 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследници на Б. И. Т.

 32. ОбС 08-00-15493 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас,  за нуждите на Национална художествена академия – филиал Бургас
 33. ОбС 08-00-15494 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“  

 34. ОбС 08-00-15495 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение – Бистро в сградата на „Младежки международен център“ – Бургас, за срок от десет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 35. ОбС 08-00-15503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХI-59, кв. 15 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

 36. ОбС 08-00-15504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII-1367 в кв. 96 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.712.1367 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 37. ОбС 08-00-15505 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 07079.711.683 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ IX-683 в кв. 58 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 38. ОбС 08-00-15506 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 25/1248 кв.м идеални части от УПИ ІV-1087,1084 в кв.82, целият с площ 1248 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 39. ОбС 08-00-15507 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 14/732 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-994 в кв.68, целият с площ 732 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 40. ОбС 08-00-15508 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-800 в кв. 5 по плана на в.з. „Боровете“, кв. „Банево“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.2800 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 41. ОбС 08-00-15509 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ХІІ, УПИ ХІ и УПИ Х, трите в кв.16 по ПУП – ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, съответстващи на ПИ с идентификатори 23090.501.302, 23090.501.139 и 23090.501.301 по КК на с. Драганово, чрез извършване на доброволна делба и продажба на общинските идеални части

 42. ОбС 08-00-15510 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ІІІ-102 в кв.16 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 43. ОбС 08-00-15511 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVI-326, кв. 28 по плана на кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас 

 44. ОбС 08-00-15512 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1090, кв. 42 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас 

 45. ОбС 08-00-15513 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ V-239 в кв.47 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 46. ОбС 08-00-15514 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ХІІ-251 в кв.49 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 47. ОбС 08-00-15515 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-5010460, кв. 34 по ПУП – ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.460 по КККР на с. Маринка,  чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот

 48. ОбС 08-00-15516 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VI-130, кв. 1 по ПУП – ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.130 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот 

 49. ОбС 08-00-15517 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II-14, кв. 13 по ПУП – ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.14 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот  

 50. ОбС 08-00-15518 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-1025 в кв. 10 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

 51. ОбС 08-00-15519 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижими имоти – УПИ XV-889 и УПИ XVI-889, находящи се в кв. 37 по плана на гр. Българово, община Бургас 

 52. ОбС 08-00-15520 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за обезщетяване на юридическо лице, собственик на недвижим имот, подлежащ на отчуждаване, с право на строеж върху недвижим имот – общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост  
 53. ОбС 08-00-15478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на насроченото за 30.04.2024 г. заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас

 54. ОбС 08-00-15481 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП– ПП) за пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас (в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. „Банево“) и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –ПП) за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас (в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. „Банево“)

 55. ОбС 08-00-15482 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр. Бургас в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.363 по КК на гр. Бургас, общинска частна собственост, земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр. Бургас в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.363, 07079.2.3877, 07079.2.354, 07079.2.3871, 07079.2.3872, 07079.2.3873, 07079.2.3874 и 07079.2.3875 по КК на гр. Бургас, и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП  ПР) по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ на УПИ I-8 отреден „за складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти“ в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание за проектиране по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр. Бургас в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.363, 07079.2.3877, 07079.2.354, 07079.2.3871, 07079.2.3872, 07079.2.3873, 07079.2.3874 и 07079.2.3875 по КК на гр. Бургас, и изменение на ПУП  ПР по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ на УПИ I-8 отреден „за складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти“ в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр.Бургас

 56. ОбС 08-00-15483 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от ЛПСОВ в ПИ с идентификатор 07079.831.1 по КК на гр. Бургас до Черно море, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.831.74 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „обществен извънселищен парк, горски парк“ 

 57. ОбС 08-00-15484 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“,относно: Продължаване на договор за обществената услуга за превоз на пътници по общинската транспортна схема

 58. ОбС 08-00-15487 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Даване на съгласие за промяна на предназначението на склад, находящ се в подземен паркинг „Кирил и Методий“ 

 59. ОбС 08-00-15521 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД на Фондация „Лили Иванова“, за срок от 10 години 

 60. ОбС 08-00-15526 Докладна записка от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Определяне размера на членския внос на Община Бургас в МИРГ Бургас - Камено за 2024 г.

 61. ОбС 08-00-15462 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Даване на съгласие за отразяване на промени на мероприятия в Спортния календар на Община Бургас и финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти

 62. ОбС 08-00-15489 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ при Община Бургас по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в двора на Етнографски музей, находящ се в гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 69 

 63. ОбС 08-00-15466 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2023 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

 64. ОбС 08-00-15459 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Увеличаване броя на членовете и избор на нови членове в Постоянната комисия по социални дейности

 65. ОбС 08-00-15467 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Увеличаване броя на членовете и избор на нови членове в Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности

 66. ОбС 08-00-15465 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на нов член в състава на Постоянната комисия по морско дело и рибарство

 67. ОбС 08-00-15464 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на разходите за командировки на Михаил Димитров Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, за периода от 13.11.2023 г. до 31.03.2024 г. 

 68. ОбС 08-00-15441 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Промяна на юридическия адрес „КОЦ – Бургас” ЕООД

 69. ОбС 08-00-15442 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за закупуване на допълнителен ринг за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД

 70. ОбС 08-00-15453 Докладна записка от д-р Лидия Стефанова – председател на Постоянната комисия по здравеопазване, общински съветник от ПП ГЕРБ и от д-р Диан Господинов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за въвеждане на анкетен модел на проучване за проследяване на удовлетвореността на пациентите в общинските лечебни заведения

 71. ОбС 08-00-15113 Докладна записка от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев – общински съветници от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, относно: Поставяне на пътни знаци 

 72. ОбС 08-00-15529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – М. М. Ч.

 73. ОбС 08-00-15535 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект –  лекарски кабинет, находящ се в сградата на „Здравна служба“ – гр. Българово, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ

 74. ОбС 08-00-15539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на нов терен за изграждане на паметник - реплика на Александър Георгиев – Коджакафалията

   

 75. ОбС 08-00-15538 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-199/15.04.2024 г. и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 
 76. ОбС 08-00-15541 Проект за решение от общински съветници към Общински съвет – Бургас, мандат 2023 – 2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет – Бургас, за разкриване на участък в кв. „Сарафово“ към Пето РУ – ОДМВР Бургас

 77. ОбС 08-00-15382 Питане от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Промяна на часовете от денонощието за обслужване на съдовете за смет, разположени на улици с една активна лента за движение

 78. ОбС 08-00-15428 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Велоалея, свързваща Бургас и кв. „Сарафово

 79. ОбС 08-00-15435 Питане от арх. Дилян Георгиев – общински съветник от „ПП-ДБ“,относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в в.з „Боровете“‘ кв. „Банево“ и нередовно обслужване на контейнерите за боклук 

 80. ОбС 08-00-15436 Питане от арх. Дилян Георгиев – общински съветник от „ПП-ДБ“,относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“

 81. ОбС 08-00-15443 Питане от д-р Мартин Кръстев – общински съветник от „ПП-ДБ“,относно: Достъп до информация за официален регистър на пенсионерските клубове, състав, актуализация на данни и други сведения

 82. ОбС 08-00-15447 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“,относно: Искане за държавен терен в кв. „Сарафово“

 83. ОбС 08-00-15448 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“,относно: Обществени поръчки

 84. ОбС 08-00-15456 Питане от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ,относно: Предвиждания за полагане на улично осветление на ул. „Хоризонт“ в кв. „Крайморие“

 85. ОбС 08-00-15458 Питане от Мариета Тимнева-Рохова – общински съветник от ПП МИР, относно: Предложението на „Бургасбус" за ново разписание на автобуси 7 и 7А за делнични и почивни дни при частично затваряне на улица „Одрин“

 86. ОбС 08-00-15476 Питане от  арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Ремонтни дейности по ул. „Индустриална“

 

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас