ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т.4, Протокол №43/ 27.10.2022 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ