ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Публикувано от g.chanakova на

В изпълнение на решение по т. 22 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 19.12.2023 г., отразено в Протокол № 5:

Общински съвет – Бургас открива допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023г. – 2027г. за Окръжен съд – Бургас – 64 броя, при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Бургас, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд - Бургас;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Бургас;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9.да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд - Бургас;

1.10.да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение № 2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение № 3);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 4);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение № 5).

Приложенията и документите могат да се изтеглят по-надолу в текста на Обявлението за откриване на допълнителна процедура за съдебни заседатели.

 

3. В срок до 31.01.2024г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Бургас подават в деловодството на Общински съвет – Бургас, в сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение № 1),  ведно със следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение № 5);

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие (Приложение № 4);

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение № 2);

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. (Заявленията могат да се подават лично или по пощата на адрес: София 1000, ул. “Врабча” № 1, както и на следния електронен адрес: info@comdos.bg)

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение № 3).

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет - Бургас