ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 19.12.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 изречение 4-то от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14759 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет на разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023  г.,  и  одобряване на План-сметка за 2024 г.

   

 2. ОбС 08-00-14800 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

   

 3. ОбС 08-00-14773 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос за изпълнение на проект „Тестване на нови европейски решения на Баухаус за дълбока зелена трансформация на градове и региони в Евро-Средиземноморската зона“/Testing New European Bauhaus Solutions for Deep Green Transformation of Cities and Regions in Euro-MED area (Euro-MED BAUHAUS), финансиран по Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021 – 2027

   

 4. ОбС 08-00-14751 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ на Министерство на туризма

   

 5. ОбС 08-00-14801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

   

 6. ОбС 08-00-14807 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет,  съгласно заповед № 4117/08.12.2023 г., относно: Осигуряване на допълващо финансиране за дейностите по Компонент I – „Осигуряване на достъп до ранно учене, продължаване на образованието и социализация на разселени деца от Украйна“ на проект „Уницеф България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран в рамките на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на ООН и Програмата за страната за периода 2023 – 2027 година

   

 7. ОбС 08-00-14795 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 1/Ов, съгласно ТУП на с. Твърдица, с. Маринка и с. Димчево; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 1/Ов, съгласно ТУП на с. Твърдица, с. Маринка и с. Димчево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за ПИ с идентификатори 72151.17.1, 72151.17.2 и 72151.17.3 по КК на с. Твърдица, в устройствена зона 1/Ов, съгласно ТУП на с. Твърдица, с. Маринка и с. Димчево; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1  от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 1/Ов, съгласно ТУП на с. Твърдица, с. Маринка и с. Димчево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за ПИ с идентификатори 72151.17.1, 72151.17.2 и 72151.17.3 по КК на с. Твърдица, в устройствена зона 1/Ов, съгласно ТУП на с. Твърдица, с. Маринка и с. Димчево

   

 8. ОбС 08-00-14796 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на довеждащ водопровод на кв. „Банево“, гр. Бургас и с. Миролюбово, Община Бургас, преминаващо през следните имоти по КК на гр. Бургас: ПИ с идентификатори 07079.2.92, 07079.2.115, 07079.2.158, 07079.2.172, 07079.2.182, 07079.2.204, 07079.2.305, 07079.2.427, 07079.13.51, 07079.13.119, 07079.13.561, 07079.13.562, 07079.17.138 и 07079.17.169, които са общинска собственост, вид територия „земеделска“, с НТП „дере“, „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „нива“; 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на довеждащ водопровод на кв. „Банево“, гр. Бургас и с. Миролюбово, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.13.203 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, земеделска територия, с НТП „пасище“; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на довеждащ водопровод на кв. „Банево“, гр. Бургас и с. Миролюбово, Община Бургас; 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на довеждащ водопровод на кв. „Банево“, гр. Бургас и с. Миролюбово, Община Бургас

   

 9. ОбС 08-00-14797 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37 в землището на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.13.45 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 07079.13.2373 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица; 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37 в землището на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „пасище“; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37 в землището на кв. „Ветрен“, гр. Бургас; 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37 в землището на кв. „Ветрен“, гр. Бургас

   

 10. ОбС 08-00-14798 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –ПП) за утвърждаване на трасе на два броя кабели 20kV от нов МБТП в УПИ IV-732, кв.10 (ПИ с идентификатор 07079.663.732 по КК на гр. Бургас) по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“, гр. Бургас, до нов МБТП „ДЗС-1“ в УПИ V, кв.34 (ПИ с идентификатор 07079.30.105 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

   

 11. ОбС 08-00-14799 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 1.1. Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за рехабилитация на довеждащ водопровод Ф 200; 1.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.11.633 по КК на гр. Бургас, находящ се в непосредствена близост до в.з. Росенец, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за:2.1. Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за рехабилитация на довеждащ водопровод Ф 200; 2.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП– ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.11.633 по КК на гр. Бургас, находящ се в непосредствена близост до в.з. Росенец, гр. Бургас

   

 12. ОбС 08-00-14789 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №103, етаж 4, апартамент 8, на наемател, настанен по административен ред

   

 13. ОбС 08-00-14791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 4 (404), вход Б (2), етаж 6, апартамент №17 – среден, на наемател, настанен по административен ред

   

 14. ОбС 08-00-14790 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във с.о. Лозницата, землище гр. Българово, общ. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

   

 15. ОбС 08-00-14817 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разглеждане на допълнителни въпроси в дневния ред на насроченото за 21.12.2023 г.  Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, определяне представител и начин на гласуване на предложените решенията

   

 16. ОбС 08-00-14794 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Осигуряване на достъп на Община Бургас до информацията за банковите наличности и движението по банковите сметки на едноличните търговските дружества, собственост на Община Бургас

   

 17. ОбС 08-00-14788 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

   

 18. ОбС 08-00-14785 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Актуализиране размера на разхода във връзка с прилагане на принудителна административна мярка- принудително задържане на ППС чрез техническо средство

   

 19. ОбС 08-00-14786 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Провеждане на конкурси за избор на управител на „Чистота“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД, „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД и  „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД по реда на Закона за публичните предприятия и определяне на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

   

 20. ОбС 08-00-14760 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД да участва в отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.004: „Адаптирана работна среда“

   

 21.  ОбС 08-00-14783 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно:Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

   

 22. ОбС 08-00-14804 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относноОткриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им 

   

 23. ОбС 08-00-14727 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас

   

 24. ОбС 08-00-14758 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относноОпределяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

   

 25. ОбС 08-00-14763 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)

   

 26. ОбС 08-00-14764 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Избор на представител на Общински съвет – Бургас, който да бъде включен като член в състава на Общински съвет по наркотични вещества
 27. ОбС 08-00-14747 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Димчо Грудев – председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, относно: Определяне на представител на Общински съвет – Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

   

 28. ОбС 08-00-14802 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на представителни отбори на бургаски спортни клубове за принос в развитието на спорта и издигане престижа на Бургас през 2023 година

   

 29. ОбС 08-00-14793 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 година в община Бургас

   

 30. ОбС 08-00-14787 Докладна записка от Тодор Иванов - общински съветник от ПП „Има такъв народ“, относно: Предоставяне на пълен достъп /платени и безплатни услуги/ до eGIS – Интернет приложение за достъп до цифрови данни на Община Бургас

   

 31. ОбС 08-00-14835 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на обект: „Защитена лодкостоянка“ в УПИ VI-1561 в кв. 30 по план на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, град Бургас

   

 32. ОбС 08-00-14836 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на територията на „МИРГ Бургас – Камено“ за новия програмен период 2024 – 2027 г.

   

 33. ОбС 08-00-14845 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на туризма като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проекти: „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Полша” и „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания”, финансиран по Процедурата „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“

   

 34. ОбС 08-00-14850 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане във връзка с надграждане на дейностите по „приемна грижа“ по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

   

 35. ОбС 08-00-14710 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Самонастаняване и незаконно строителство в общински имоти по северния бряг на яз. Мандра

   

 36. ОбС 08-00-14728 Питане от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов – общински съветници от ПП-ДБ, относно: Проблеми със сметосъбирането в кв. „Сарафово“

   

 37. ОбС 08-00-14734 Питане от д-р Мартин Кръстев – общински съветник от ПП-ДБ, относно: Дейността на „Дентален център 1“ ЕООД

   

 38. ОбС 08-00-14743 Питане от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на настилката на паркинг, намиращ се на ул. „Любен Каравелов“ №12 в междублоковото пространство с ул. „Левски“

   

 39. ОбС 08-00-14744 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Подмяна на улично осветление в кв. „Сарафово“

   

 40. ОбС 08-00-14745 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Задължения на спортни клубове

   

 41. ОбС 08-00-14752 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Строеж на джамия в кв. „Победа“ гр. Бургас

   

 42. ОбС 08-00-14770 Питане от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа

   

 43. ОбС 08-00-14772 Питане от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад „Тройката“

   

 44. ОбС 08-00-14775 Питане от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Преустановени ремонтни дейности на концертна зала „Проф. Иван Вульпе“ гр. Бургас, находяща се на ул. „Славянска“ №64

   

 45. ОбС 08-00-14780 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Изпълнение на прието решение на Общински съвет – Бургас за изготвяне и публикуване на регистър на нежилищните обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем

   

 46. ОбС 08-00-14781 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Чужди граждани с бежански статут
 47. ОбС 08-00-14782 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: „Синя Зона“ и „Зелена зона“

   

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас