ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 25.06.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 25.06.2024 год. (вторник)  от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-15720 Доклад от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов – общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 2. ОбС 08-00-15708 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 3. ОбС 08-00-15650 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правила за прилагане на Програма „Моят град, моят квартал, моята улица за облагородяване и благоустрояване на обществени пространства в кварталите и съставните селища на община Бургас“ 

 4. ОбС 08-00-15651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правила за прилагане на Програма „Моят град, моят квартал, моята улица за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства на територията на гр. Бургас“ на Община Бургас

 5. ОбС 08-00-15643 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

 6. ОбС 08-00-15691 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ УПИ VIII-3944 по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1087/03.04.2024 г. на Зам.-кмет на Община Бургас в кв. 24 по ПУП – ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 „Бургас – София“, път І-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас, идентичен на ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3944 по КККР на гр. Бургас 

 7. ОбС 08-00-15692 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ УПИ XIV-744 в кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.744 по одобрени КККР на гр. Бургас 

 8. ОбС 08-00-15693 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.20.479 и 07079.20.487 по одобрени КККР на гр. Бургас,  находящи се в м. Ъгъла (бивша м. Кюшето), землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 9. ОбС 08-00-15694 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ-1567 в кв.6 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 07079.820.1567 по КККР на гр. Бургас – частна държавна собственост

 10. ОбС 08-00-15718 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за участие на Община Бургас в „Енергийна общност Бургас – Плувен комплекс Славейков“

 11. ОбС 08-00-15669 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект „CLEAR CITIES” – (ЧИСТИ ГРАДОВЕ – Насърчаване на политики за управление на градските отпадъци без въглеродни емисии за устойчиви, безопасни и устойчиви градове)”, с реф. номер 02С0597, одобрен за финансиране по втората покана на Програма Интеррег Европа 2021 – 2027 

 12. ОбС 08-00-15706 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект „Зелен Бургас: Справедливи и приобщаващи зелени политики“ (JUSTGREEN: Inclusive and Just Green Policies) с реф. номер 02С0406, одобрен за финансиране по втората покана на Програма Интеррег Европа 2021 – 2027 

 13. ОбС 08-00-15707 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос  за изпълнение на проект „В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморския басейн – Сини порти”/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin – Blue Gates с реф. номер BSB 00189, одобрен за финансиране по първата покана на програма Интеррег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT

 14. ОбС 08-00-15712 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация”

 15. ОбС 08-00-15580 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Даване на съгласие Община Бургас чрез Общинско предприятие „Общински имоти“ да кандидатства по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности по проектно предложение „Създаване на условия за безопасен достъп до водна среда за практикуване на адаптирани плувни спортове и водна рехабилитация от хора с двигателни увреждания от всички възрастови групи в плувен басейн „Меден рудник“, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“

 16. ОбС 08-00-15667 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД 

 17. ОбС 08-00-15690 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ – „Спортно игрище Изгрев“, изградено в  УПИ V-122,  в кв. 8, отреден за спорт, по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 18. ОбС 08-00-15682 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ – „Спортно игрище – терен с площ от 8683 кв.м и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв. 56 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас“

 19. ОбС 08-00-15678 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на МВР за нуждите на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – Бургас върху имот – частна общинска собственост

 20. ОбС 08-00-15695 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне на реалното ползване на недвижим имот, съсобствен между Община Бургас и юридическо лице, представляващ УПИ XIII в кв. 135б по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ – гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.105 по КККР на гр. Бургас

 21. ОбС 08-00-15696 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, общ. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 22. ОбС 08-00-15700 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с процедура по изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII и УПИ ХII-650 в кв.43Г по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.433 и 07079.607.432 по КК на гр. Бургас 

 23. ОбС 08-00-15697 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 71/650 кв.м идеални части от УПИ ХІV-1176 в кв. 88 по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 24. ОбС 08-00-15679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI-260 в кв. 27 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.2098 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 25. ОбС 08-00-15680 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Н. А. Н.

 26. ОбС 08-00-15681 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се в сградата на кметство с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ

 27. ОбС 08-00-15698 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 28. ОбС 08-00-15689 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.41 от дневния ред на проведеното на 23.04.2024 г. заседание (Протокол №10) 

 29. ОбС 08-00-15683 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с фокус/приоритет на прием – лица, диагностицирани с различни форми на деменция и/ или Алцхаймер в община Бургас, с капацитет 20 (двадесет) лица, считано от 01.06.2024 г.

 30. ОбС 08-00-15684 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Домашен социален патронаж – Бургас, за социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с фокус/приоритет на прием – лица, диагностицирани с различни форми на деменция и/или Алцхаймер“ – „Социална градина за възрастни – „Грижовник“, представляваща част от самостоятелен обект в сграда, находящ се на първи партерен етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №20

 31. ОбС 08-00-15685 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост 

 32. ОбС 08-00-15686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост на Домашен социален патронаж – Бургас, представляващ самостоятелен обект, находящ се в кв.11 „А“, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, зад бл.117, между ул. „Камчия“ и ул. „Места“, гр. Бургас 

 33. ОбС 08-00-15661 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на движими вещи, общинска собственост, продукт от дейността на общинското предприятие ОП „Чистота Еко“

 34. ОбС 08-00-15711 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за оборудване на Академична книжарница на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ в Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас 

 35. ОбС 08-00-15663 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства

 36. ОбС 08-00-15662 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за разделно събиране на излезли от употреба масла

 37. ОбС 08-00-15701 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на изменение на регулационните планове на зона „А“ и зона „Д“ по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас и регулационния план на Промишлена зона „Юг – запад“, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище при о.т.97 на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) при разклона за кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас (републикански път III-7909), ново кръгово кръстовище при о.т.7 при пресичането на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) с ул. „Георги Попаянов“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас и обособяване на трасе на обслужваща байпасна улица в ПЗ „Юг – Запад“, гр. Бургас 

 38. ОбС 08-00-15702 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр. Бургас

 39. ОбС 08-00-15703 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас

 40. ОбС 08-00-15704 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на локално платно на главен път I-6 „Бургас  София“ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в м-ст Вълчи връх, (бивша местност Курт тепе), землище на гр. Бургас в обвръзка с действаща улична регулация, с което се засяга ПИ с идентификатор 07079.2.3894, общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 2.1 Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на локално платно на главен път I-6 „Бургас  София“ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в м-ст Вълчи връх, (бивша местност Курт тепе), землище на гр. Бургас, с който се засягат ПИ с идентификатор 07079.2.3894 по КККР на гр. Бургас, публична общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатори 07079.2.2846, 07079.2.2847, общинска публична собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“ и в условията на чл.16а от ЗУТ се засягат ПИ с идентификатори 07079.2.877, 07079.2.878, 07079.2.879, 07079.2.880, 07079.2.881, представляващи частна собственост; 2.2 Разрешение по реда на чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, в условията на неприложена първа регулация за Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП  ПР) за УПИ I-35, II-36 и III-37 в бивш масив 50 по предходна КВС на местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.2.897, 07079.2.898, 07079.2.899 по КККР на гр. Бургас), с което да се измени улично-регулационната линия на УПИ за осигуряване на габарит за провеждане на трасе на локално платно на главен път I-6; 2.3 Разрешение по реда на чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.21 от ЗОС за частично Изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица между о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.4 и о.т.5 в местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас и Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП  ПР) за УПИ I-2580 в бивш масив 37 (ПИ с идентификатор 07079.2580 по КККР на гр. Бургас), в местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас, с което да се измени улично-регулационната линия на УПИ, с оглед осигуряване на габарит за провеждане на трасе на локално платно на главен път I-6; 3. Одобряване на задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на локално платно на главен път I-6 „Бургас –София“ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в м-ст Вълчи връх, (бивша местност Курт тепе), землище на гр. Бургас в обвръзка с действаща улична регулация; изменение на ПУП  ПУР на обслужваща улица между о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.4 и о.т.5 в местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас и Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП  ПР) за УПИ I-35, II-36 и III-37 в бивш масив 50 (ПИ с идентификатори 07079.2.897, 07079.2.898, 07079.2.899 по КККР на гр. Бургас) и УПИ I-2580 в бивш масив 37 по предходна КВС на местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2580 по КККР на гр. Бургас) 

 41. ОбС 08-00-15713 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2024 година

 42. ОбС 08-00-15710 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2023 г.

 43. ОбС 08-00-15668 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социалната услуга „Дневен център за деца с  увреждания“, находящ се в гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Места“ №81 

 44. ОбС 08-00-15724 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2023 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2023г., отчети за изпълнението на бизнес програмите за 2023 година и приемане на нови бизнес програми за периода 2024 – 2026 година

 45. ОбС 08-00-15687 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“,  относно: Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества 

 46. ОбС 08-00-15705 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Даване на съгласие за допълнение на Спортния календар на Община Бургас и за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти 

 47. ОбС 08-00-15671 Отчет от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии за периода 13.11.2023 г. – 31.05.2024 г. 

 48. ОбС 08-00-15642 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избиране на член от Общински съвет – Бургас за присъединяване към мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

 49. ОбС 08-00-15715 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Създаване и избор на членове на Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите

 50. ОбС 08-00-15672 Проект за решение от Ясен Проданов, Елена Кокаларова и д-р Диян Господинов – общински съветници от групата на ГЕРБ, относно: Закупуване и поставяне на 6 броя люлки на детски площадки, приспособени за деца със специфични потребности

 51. ОбС 08-00-15670 Докладна записка от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев – общинските съветници от група „КОД-Български възход“, относно: Предоставяне на кръводарителите ваучер за индивидуално посещение на туристически обекти о. „Св Анастасия“, Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, Комплекс „Акве Калиде“

 52. ОбС 08-00-15477 Проект за решение от арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Изграждане и ремонтиране на осветление на автобусните спирки по линия №3 (Бургас  кв. „Банево“

 53. ОбС 08-00-15633 Докладна записка от Тодор Димитров Ангелов – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на родната къща на проф. Иво Христов Керемидчиев на ул. „Шейново“ № 86, гр. Бургас 

 54. ОбС 08-00-15714 Проект на решение от общински съветници от ПП „Възраждане“, относно: Осъществяване на контрол по спазването на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас

 55. ОбС 08-00-15283 Докладна записка от общинските съветници от ПП „Възраждане“, относно: Ремонт на пейките и монтиране на камери за видеонаблюдение в градинката, обособена между ул. „Александровска“, пл. „Атанас Сиреков“ и ул. „Апостол Карамитев“

 56. ОбС 08-00-15664 Докладна записка от Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД,относно: Даване на съгласие „Бургасбус“ ЕООД да кандидатства по процедура за подбор за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.032 „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“ с проект „Комбиниран проект на „Бургасбус“ ЕООД, за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и за локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия“ и поемане на дълг за обезпечаване на собствения принос по проекта 

 57. ОбС 08-00-15665 Докладна записка от Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД,относно: Даване на съгласие за преотстъпване ползването на част от Автогарата в гр. Средец

 58. ОбС 08-00-15677 Докладна записка от Юлиян Станков – управител на „Чистота“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Чистота“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ

 59. ОбС 08-00-15725 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД за закупуване на софтуер, с цел оптимизиране на процесите по регистрация и диспансеризация на онкоболни пациенти

 60. ОбС 08-00-15756 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас и собствен принос за изпълнение на Проект YALA (Youth Advocacy for Local Affairs – Младежко застъпничество по местните въпроси), който се изпълнява по Програма INTERREG NEXT Черноморски басейн (Проект в малък мащаб) с водещ партньор Община Пагайо, Гърция и страни – партньори България, Армения и Грузия

 61. ОбС 08-00-15758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас 

 62. ОбС 08-00-15522 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Агитационни материали на партия СБОР в градския транспорт 

 63. ОбС 08-00-15568 Питане от Мариета Тимнева-Рохова и арх. Дилян Георгиев – общински съветници, относно: Дефекти и ремонтни дейности на територията на квартал „Лозово“ и квартал „Долно Езерово“

 64. ОбС 08-00-15570 Питане от арх. Дилян Георгиев – общински съветник от „ПП-ДБ“, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“, кв. „Банево“ 

 65. ОбС 08-00-15615 Питане от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на възможност за трудно подвижни хора и хора с двигателни проблеми да слизат от предната врата на автобусите  в градски транспорт 

 66. ОбС 08-00-15616 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“,относно: Отдаване под наем на недвижим имот „Бар Нептун“

 67. ОбС 08-00-15618 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Премахване на знак B27 на търговската главна улица „Ангел Димитров” в кв. „Сарафово“

 68. ОбС 08-00-15619 Питане от Димитър Сотиров – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Драскането, рисуването и писането на думи, текстове, рисунки, графични изображения и каквито и да е други знаци на фасадите на сгради, религиозни храмове, паметници, паметни плочи, огради, декоративни стени и други обществени сгради, коридори, подлези, надлези и други елементи на градското обзавеждане, вкл. на превозните средства на обществения транспорт, както и на всяко друго, непредвидено за целта място на територията на гр. Бургас

 69. ОбС 08-00-15648 Питане от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: СМР на „Лакомата  спирка“  в гр. Бургас, кв. „Меден рудник“ , СМР на паркинг в ЦГЧ и СМР на дупка в кв. „Акациите", находяща се на ул. „Китка“

 70. ОбС 08-00-15658 Питане от адв. Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Манастир „Рождество Богородично“

 71. ОбС 08-00-15659 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Ремонтни дейности по пътя за кв. „Сарафово“

 72. ОбС 08-00-15673 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Поставяне на пътни знаци в района на ул. „Цар Иван Шишман“ и „Шейново“ 

 73. ОбС 08-00-15674 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Художествено осветление на бюст-паметници в Приморски парк

 74. ОбС 08-00-15675 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Поставяне на слънцезащитни съоръжения на пл. „Тройката“ 

 75. ОбС 08-00-15676 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изготвяне на стратегия за развитие на културата

 

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас