понеделник, Май 15, 2017

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 09:59
от Събка Кадийска, относно: Замяна на жилищ
 
10
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 10:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Бургас, на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ подблоково помещение с административен адрес: гр. Бургас, ж.к."Лазур", бл.89,партер до вх. А
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 10:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" - гр. Бургас на недвижим имот - публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Бургас, ул."Юрий Венелин" №2
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 10:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
 
11
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 11:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.48, вх.3, ет.4, ап.№9, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 11:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХ-802, кв. 69 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас
 
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 11:50
от Бисер Русимов Русимов, относно: Неправилно паркиране
 
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 11:53
от Стоянка Тодорова Сотирова, относно: Неправилно паркиране
 
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 11:56
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване,социални дейности и спорт", относно: Фондация "Кор Кароли" и Роман Васенев - представител на Elite Sport
 
12
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 12:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на реална част, попадаща в улица от имот, собственост на Българската православна църква, подлежаща на отчуждаване, с имот - частна общинска собственост
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 12:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в квартал Рудник - квартал Черно море, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на Агенция по заетостта - гр.София, за осъществяване дейността на Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ) гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 12:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Александровска" №147, вх.3, ет.2, ап.5, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
15 Май, 2017 - 12:36
от Георги Дражев - общински съветник, относно: Инвестиционно намерение и откриване на работни места на територията на Община Бургас
 
14
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 14:58
от Емил Атев - генерален секретар на Българска Национална Федерация Карате, относно: Финансово подпомагане
 
15
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 15:04
от Емил Атев - генерален секретар на Българска Национална Федерация Карате, относно: Финансово подпомагане за участие в 10-та Световна Купа за младежи
 
Категория: Входящи писма
15 Май, 2017 - 15:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП- ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98 и о.т. 99 по плана на ПЗ“Юг-Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р.“Меден рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място. 2 . Одобряване по реда на чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98...
 
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.