понеделник, Април 10, 2017

Време Съдържание
Ден
 
08
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 08:51
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-195 в кв. 22 по плана на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
09
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 09:11
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.18, ет.1, ап.№6, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 09:19
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 09:28
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №13, находящо се на втори етаж в административна сграда с адрес: гр.Бургас, ул.“Шейново“ №24, за нуждите на Национално сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ – гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 09:50
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и наследниците на Иван Атанасов Ташев, чрез извършване на доброволна делба в поземлени имоти с идентификатори 07079.705.2788, 07079.705.2787, 07079.705.2749 по одобрените КККР на гр. Бургас
 
10
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 10:06
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, общинска собственост, находящи се на втори етаж в сградата на ул.„Цар Асен І“ №81, гр. Бургас, за нуждите на сдружение „Асоциация Доза обич“, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 10:13
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, общинска собственост, находящи се на втори етаж в сградата на ул.„Цар Асен І“ №81, гр. Бургас, за нуждите на сдружение „Асоциация Доза обич“, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 10:18
от Група общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно: Разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора - от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 10:23
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Предоставяне на новоизградени обекти по проект: „Улична водопроводна и канализационна мрежа обслужваща имоти, попадащи на територията на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД – Първи етап, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас
 
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 10:28
от групата общински съветници от ПП "Реформаторски блок" относно: Спешен и неотложен ремонт на имот - общинска собственост
 
Категория: Входящи писма
10 Април, 2017 - 10:33
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Писмо от ЖФК "Бургас"
 
12
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 12:10
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на промени в транспортната схема на Община Бургас
 
13
Категория: Докладни записки
10 Април, 2017 - 13:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на обслужваща улица с о.т.57 – о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.