петък, Април 7, 2017

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 10:15
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, прието от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол №21/20.12.2016 г.
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 10:21
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол №27/ 24.09.2013 г., последно изменена с Протокол №16/30.08.2016 г.
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 10:46
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица между кв.49 и кв.50, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, от о.т.666 до о.т.742, с което се изменя трасето на улицата, заличава се о.т.666, обособява се нова улица с о.т.666а - о.т.742в – о.т.742б - о.т.742а и се предвижда паркинг за успоредно паркиране пред УПИ II-101, в кв.49, по действащ ПУП-ПУР на ПЗ„Север“, гр.Бургас, в границите на устройствена зона 2/Смф1 по ОУП на гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 10:51
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до о.т.87 при път II-79 “Бургас – Средец“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“) и „Техникума“, землище ж.р.Меден Рудник, гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 10:55
от Йорданка Ананиева - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г., по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.
 
11
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 11:30
от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 11:33
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2018 година
 
13
Категория: Новини
7 Април, 2017 - 13:56
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС Във връзка с решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от Протокол №25/ 28.03.2017 г. При следните условия: Срок за подаване на документи от кандидатите: Документите ще се приемат всеки работен ден от 10.04.2017 г. до 26.04.2017 г. вкл., от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Общински съвет – Бургас (сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, стая 108). Конкурсът ще се проведе в 2 етапа Подбор по документи Събеседване с кандидатите Кандидатите следва да...
 
14
Категория: Новини
7 Април, 2017 - 14:03
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС Във връзка с решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от Протокол №25/ 28.03.2017 г. При следните условия: Срок за подаване на документи от кандидатите: Документите ще се приемат всеки работен ден от 10.04.2017 г. до 26.04.2017 г. вкл., от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Общински съвет – Бургас (сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, стая 108). Конкурсът ще се проведе в 2 етапа Подбор по документи Събеседване с кандидатите Кандидатите следва да...
 
16
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:05
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ І-215 в кв. 25 по плана на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:10
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ, в кв. 12 по ПУП-ПРЗ на с.Димчево, Община Бургас, ведно с построената в имота сграда
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:15
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Изменение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г., приета с Решение №23-2/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:23
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-5, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:28
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:31
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени, в съотвествие с Решение по т. 10 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017 г. заседание
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:40
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: П рекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ VІІ-112, кв. 4 по плана на с. Равнец, общ. Бургас
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:45
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ІХ-19, кв. 1 по плана на с. Братово, общ. Бургас
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:52
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ VІІ-683, кв. 72 по плана на с. Равнец, общ. Бургас
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 16:58
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №61(461), вход В(три), етаж 2, апартамент №50-среден, на наемател, настанен по административен ред
 
17
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 17:07
от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №66(466), вход Г(четири), етаж 1, апартамент №64-десен, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 17:13
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г. , относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016г.
 
Категория: Докладни записки
7 Април, 2017 - 17:16
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.