понеделник, Март 13, 2017

Време Съдържание
Ден
 
11
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 11:05
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно: Приходи от реализиране на концерт, с участието на световноизвестните Dan McCafferty - NAZARETH & THE ANIMALS
 
Категория: Входящи писма
13 Март, 2017 - 11:25
от наематели на обекти в общински пазар "Изгрев"; жители на комплекс "Изгрев", относно: Инвестиционно намерение за изграждане на административна сграда със смесено преназначение на мястото на общински пазар "Изгрев"
 
13
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 13:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 13:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Красимира Борисова Първанова чрез дъщеря й Мирела Михайлова Първанова за майка й
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 13:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проекта на решение
 
14
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 14:24
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Отмяна на решение на ОС по т.17/Протокол №21/20.12.2016 г. и даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявена процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 14:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-1582, в квартал 142 по ПУП - ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 14:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 14:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-103 в кв.12 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 14:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
15
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи обособени обекти в бл. 1„А“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-82, кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-130, в квартал 18 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.54, вх.3, ет.5, ап.№8, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас право на собственост върху ПИ с идентификатор 07079.2.2199, целият с площ 21 328 кв.м по КККР на гр.Бургас, собственост на физическо лице, във връзка с прилагане на одобрен ПУП-ПУР за разширение на Гробищен парк – Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 15:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот - УПИ III-81, кв. 3 по плана на с. Равнец. гр. Бургас
 
16
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 16:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с действащата регулация на населеното място при улица с о.т.12 от регулацията на кв.Ветрен до о.т.134 на улица завършваща до западната граница на бивш ПИ 019003, бивш м.19 по КВС, бивша м.“Кантона“ /ПИ ид.07079.12.15 по КК на гр.Бургас/ с тупик
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 16:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410 по плана на КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Уличен водопровод...
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 16:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което се променя трасето на обслужваща улица от о.т.911-о.т.912-о.т.913 и се провежда нова обслужваща улица между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасетата на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А, като се изменят регулационните граници на УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21 Оттеглена от вносителя на 27.03.2017 г.
 
Категория: Докладни записки
13 Март, 2017 - 16:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) и подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) на кв.41 и на част от кв.„Победа“, в обхват на кв.29, 30, 31, 32, 36 и 37 (по недействащ план) на кв.„Победа“, гр.Бургас, за провеждане на нови обслужващи улици и обособяване на нови квартали 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 35а, 36, 36а, 41, 42, 43, 44, 45, с изменение на улично - регулационните граници на кв.37 и 37а и обособяване на нови УПИ – УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.41, УПИ I, отреден – „за КОО“...
 
Категория: Новини
13 Март, 2017 - 16:32
О Б Я В Л Е Н И Е На 13.03.2017 г., от 10,30 ч., в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение на Общински съвет – Бургас по т. 41 от Протокол № 23 /31. 01. 2017 г. След разглеждане на постъпилите заявленията, Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас Р Е Ш И: ДОПУСКА Тодор Стойчев Стамболиев до интервю за обществен посредник на територията на Община...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.