Януари 2016

Януари 2016

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №7 от дата 26.01.2016 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Докладна записка № 08 - 00 4312 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от помещение за продажба на билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладна записка № 08 - 00 4309 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:

Докладна записка № 08 - 00 4308 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр.

Докладна записка № 08 - 00 4307 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас, чрез дарение, правото на собственост върху недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.416.1.1 по КККР на кв. Долно Езерово, гр.

Докладна записка № 08 - 00 4306 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - гр.Бургас за срок от 10/десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна н

Докладна записка № 08 - 00 4305 / 25.01.2016 г.

Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД върху недвижим имот - частна общинска собственост.

Докладна записка № 08 - 00 4304 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за безвъзмездно  управление на недвижими имоти – общинска собственост на Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас.

Докладна записка № 08 - 00 4303 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 07079.4.974, 07079.4.975 и 07079.4.976 по одобрените КККР на гр.Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4300 / 22.01.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение  на Общински съвет - Бургас по т.28 от дневния ред на заседание  3, проведено на 26.11.2015 г. във връзка с конкурса за избор на управител на "Дентален център I -Бургас" ЕООД

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.